1490 AM Radio Chicago Logo

1490 AM

Radio Chicago

Home

Privacy Policy

Privacy Policy

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from 1490.am (the “Site”).

Personal information we collect

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

We collect Device Information using the following technologies:

“Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.

“Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.

“Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

How do we use your personal information

We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to: Communicate with you; Screen our orders for potential risk or fraud; and When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services.

We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

Sharing your personal information

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above.

We also use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site--you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

Behavioural Advertising

As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work .

You can opt out of targeted advertising by:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info/ .

5. Do not track

Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

Your rights

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

Minors

The Site is not intended for individuals under the age of 12.

Changes

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

Contact us

For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at contact@1490.am or by mail using the details provided below: 408 S Oak Park Ave, Oak Park, IL, 60302, United States

© 2022 1490 All rights reserved

© 2022 1490 Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane, gdy odwiedzasz lub dokonujesz zakupu od 1490.am („Witryna”).

Dane osobowe, które zbieramy

Kiedy odwiedzasz Witrynę, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto podczas przeglądania Witryny zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przeglądasz, jakie witryny lub wyszukiwane hasła odsyłają Cię do Witryny oraz informacje o tym, jak korzystasz z Witryny. Te automatycznie gromadzone informacje nazywamy „Informacjami o urządzeniu”.

Zbieramy Informacje o urządzeniu za pomocą następujących technologii:

„Cookies” to pliki danych, które są umieszczane na Twoim urządzeniu lub komputerze i często zawierają anonimowy unikalny identyfikator. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i jak je wyłączyć, odwiedź http://www.allaboutcookies.org.

„Pliki dziennika” śledzą działania wykonywane w Witrynie i zbierają dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające/wyjścia oraz znaczniki daty/godziny.

„Sygnały nawigacyjne”, „znaczniki” i „piksele” to pliki elektroniczne używane do rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Witryny.

Kiedy mówimy o „Danych osobowych” w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli zarówno Informacje o urządzeniu, jak i Informacje o zamówieniu.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Korzystamy z Informacji o Zamówieniu, które zbieramy ogólnie w celu realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki oraz dostarczania faktur i/lub potwierdzeń zamówień). Ponadto wykorzystujemy te informacje o zamówieniu, aby: komunikować się z Tobą; sprawdzać nasze zamówienia pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa; oraz gdy jest to zgodne z preferencjami, które nam podzieliłeś, dostarczanie informacji lub reklam związanych z naszymi produktami lub usługami.

Korzystamy z gromadzonych przez nas informacji o urządzeniu, aby pomóc nam w sprawdzaniu potencjalnego ryzyka i oszustw (w szczególności adresu IP), a bardziej ogólnie w celu ulepszania i optymalizacji naszej Witryny (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących tego, w jaki sposób nasi klienci przeglądają i wchodzą w interakcję z Witryny oraz w celu oceny sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Udostępniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, aby pomóc nam w korzystaniu z Twoich Danych Osobowych, jak opisano powyżej.

Korzystamy również z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny — możesz przeczytać więcej o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

Możesz również zrezygnować z Google Analytics tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Wreszcie, możemy również udostępniać Twoje Dane Osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie informacji, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.

Reklama behawioralna

Jak opisano powyżej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci ukierunkowanych reklam lub komunikatów marketingowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania reklamy ukierunkowanej, odwiedź stronę edukacyjną Network Advertising Initiative („NAI”) pod adresem http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work .

Możesz zrezygnować z reklam ukierunkowanych poprzez:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ponadto możesz zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając portal rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem: http://optout.aboutads.info/ .

5. Nie śledzić

Należy pamiętać, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w naszej Witrynie, gdy widzimy sygnał „Nie śledź” z Twojej przeglądarki.

Twoje prawa

Jeśli jesteś mieszkańcem Europy, masz prawo do dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych oraz do żądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Ponadto, jeśli jesteś mieszkańcem Europy, zauważamy, że przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umów, które możemy z Tobą zawrzeć (na przykład, jeśli składasz zamówienie za pośrednictwem Witryny) lub w inny sposób w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy pamiętać, że Twoje dane będą przekazywane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Małoletni

Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 12. roku życia.

Zmiany

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w naszych praktykach lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności, jeśli masz pytania lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail contact@1490.am lub pocztą, korzystając z danych podanych poniżej: 408 S Oak Park Ave , Oak Park, IL, 60302, Stany Zjednoczone

© 2022 1490 All rights reserved

© 2022 1490 Wszelkie prawa zastrzeżone

show-thumbnail

IPN Polska

LIVE